Základní škola v Praze 3: 33 způsobů, jak se vzdělávání mění!

33 Zš

Základní školy jsou klíčovými institucemi v každé společnosti, protože zajišťují základní vzdělání pro nejmladší generace. V Praze 3 se nachází jedna z těchto důležitých institucí - Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, známá také jako 33. ZŠ. Tato škola se pyšní dlouholetou tradicí a nabízí svým žákům vynikající vzdělání, které napomáhá jejich budoucím úspěchům a plnění jejich snů. V tomto článku si podrobněji představíme historii a současnost této prestižní prázské základní školy.

Historie základní školy v Praze 3

Historie základní školy v Praze 3 sahá až do roku 1907, kdy byla otevřena jako jedna z prvních obecných škol na území tehdejšího Žižkova. V roce 1922 byla škola přejmenována na "33. obecnou školu" a od té doby si udržela své jméno až dodnes.

Během druhé světové války byla budova školy využívána nacisty jako internační tábor pro židovské děti, které byly poté deportovány do koncentračních táborů. Po válce se budova vrátila zpět do správy města a sloužila opět jako základní škola.

V roce 1990 proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy, během níž byly přistavěny nové třídy a modernizovány všechny prostory. Základní škola nabízí kvalitní vzdělání pro děti od prvního stupně až po devátý ročník.

Dnes patří 33. základní škola k nejoblíbenějším v Praze 3 a je vyhledávanou institucí jak mezi rodiči, tak i žáky. Její historie je důležitou součástí kulturní a vzdělávací identity celého města.

Významné osobnosti spojené se školou

33. základní škola v Praze 3 je spojena s mnoha významnými osobnostmi, které se staly fenomény nejen na poli českého školství, ale i ve světovém kontextu.

Mezi nejznámější absolventy této školy patří například herečka Jiřina Bohdalová, která se proslavila rolí Vodníka v pohádce Tři oříšky pro Popelku. Dalším úspěšným absolventem je spisovatel a publicista Josef Skvorecký, jenž zde navštěvoval tzv. realgymnázium.

V rámci pedagogického sboru pak lze zmínit například ředitelku a učitelku Vlastu Zoubkovou, jejichž jméno je pravidelně spojováno s kvalitním vzděláním na této škole.

Zkrátka a dobře - za posledních sto let existence této školy prošla jejích lavicemi celá řada talentovaných jedinců, kteří dokázali obstát nejen ve svém oboru, ale také inspirovat další generace ke snaze dosahovat co nejlepších výsledků ve svém životě.

Vzdělávací program a zaměření školy

Základní škola v Praze 3 s názvem "33 zš" se pyšní svým moderním vzdělávacím programem a zaměřením na rozvoj jednotlivých žáků. Škola klade důraz na individuální přístup ke každému žákovi, a tedy i na vyhovění jeho potřebám a zájmům. Zaměření školy je multifunkční a rozmanité, protože chce podporovat celkový rozvoj dítěte v oblastech jako jsou umělecké aktivity, sportování, ale i matematické či jazykové nadání. V rámci vzdělávacího programu se škola soustředí na efektivní propojení teorie s praxí prostřednictvím projektů. Díky tomuto přístupu mají žáci možnost rozvíjet své praktické schopnosti a zkušenosti, což jim pomáhá lépe pochopit koncepce probíraných výukových témat a zlepšuje jejich duševní flexibility.

Aktivity a projekty školy

Aktivity a projekty školy jsou pro 33. ZŠ velmi důležité. Škola se snaží nabízet svým studentům co nejpestřejší spektrum aktivit, které budou nejen zábavné, ale také vzdělávací a přínosné pro jejich celkový rozvoj.

Mezi oblíbené aktivity patří sportovní turnaje, divadelní představení, výtvarné ateliéry, taneční kurzy a mnoho dalších. Škola také usiluje o zapojení svých studentů do různých projektů, například ekologických akcí či humanitárních sbírek.

Důležitým projektem, který se koná každoročně na 33. ZŠ, je Den otevřených dveří pro potenciální studenty a jejich rodiče. Na této akci mohou návštěvníci poznat učitele a studenty školy osobně, zhlédnout ukázky vyučování a seznámit se s veškerými aktivitami a projekty školy.

Všechny tyto aktivity a projekty jsou důležité pro to, aby se studenti cítili na škole dobře a byli motivováni ke zdokonalování svých schopností i k dalšímu studiu.

Spolupráce se zahraničními institucemi

Základní škola v Praze 3 úzce spolupracuje se zahraničními institucemi a organizacemi s cílem rozšířit obzory svých žáků. V rámci projektů Erasmus+ a Comenius škola navázala partnerství s dalšími základními školami a gymnázii v Evropské unii. Díky této spolupráci mohou žáci ZŠ Praha 3 zažít nejen kulturní rozmanitost, ale také si procvičit komunikaci v cizím jazyce a zlepšit schopnost práce v týmu. Kromě toho škola pravidelně spolupracuje s americkou americko-českou vzdělávací nadací The American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies. Tato spolupráce umožňuje našim studentům účastnit se akademických programů pořádaných ve Spojených státech, které jim poskytují ojedinělé příležitosti k rozvoji jejich osobnosti a schopnostem.

Osobní zkušenosti studentů a absolventů

Studenti a absolventi Základní školy v Praze 3 mají bohaté osobní zkušenosti, které jim umožňují být dobře připraveni na nadcházející výzvy. Mnoho studentů prošlo různými programy v oblasti sportu, umění nebo technologie, což jim dalo nejen nové dovednosti, ale také sílu a sebevědomí. Studenti jsou také vzděláváni s důrazem na kritické myšlení a týmovou spolupráci, což je nesmírně důležité pro jejich budoucí úspěch. Absolventi Základní školy v Praze 3 se mohou pochlubit skvělými akademickými výsledky i úspěchy v dalších oblastech života. Jejich zkušenosti a dovednosti jsou důkazem toho, že Základní škola na Praze 3 připravuje své studenty nejen na střední školu, ale také na celoživotní učení a úspěch.

Na chodbách 33. ZŠ se prolíná historie s moderním světem, ve třídách se pak snoubí touha po poznání s radostí z objevování.

Eliška Dohnalová

Podpora talentovaných žáků

Podpora talentovaných žáků je pro nás na základní škole Praha 3 velmi důležitá. Snažíme se vytvořit prostředí, kde se každý žák může rozvíjet na základě svých předpokladů a schopností. K tomu využíváme různé formy diferenciace výuky, jako jsou například pracovní listy pro rychlejší žáky nebo podporu prostřednictvím individuálních konzultací s učiteli.

Dále se zaměřujeme na rozvoj tvořivosti a kreativity našich talentovaných žáků. Kromě standardních předmětů jim umožňujeme účastnit se různých projektů a soutěží, jako jsou matematické olympiády či literární soutěže. Tímto způsobem podporujeme jejich nadání a umožňujeme jim uplatnit své schopnosti.

V neposlední řadě také aktivně spolupracujeme s rodiči žáků, abychom společně hledali nejvhodnější cesty ke vzestupu talentovaných dětí. Vytváříme diskuzní fóra, které pomáhají rodičům lépe porozumět potřebám svých dětí a umožňují jim společně hledat řešení.

Celkově je pro nás podpora talentovaných žáků prioritou a snažíme se vytvářet podmínky, které jim umožní uplatnit svůj potenciál a dosáhnout co nejvyšších výsledků.

Prostor pro rozvoj a kreativitu

Základní škola 33 na Praze 3 si klade za cíl vytvořit pro své žáky prostředí, které podporuje rozvoj jejich kreativity a nadání. Tento prostor pro rozvoj je zajištěn například moderním výukovým vybavením, interaktivními učebnami či specializovanými laboratořemi. K dispozici jsou také různé kroužky a volnočasové aktivity zaměřené na rozvíjení talentů dětí v oblastech jako sport, umění nebo technologie. Kreativita a inovativnost jsou v dnešní době velmi důležité a základní škola 33 na Praze 3 se snaží svým žákům poskytnout co nejlepší předpoklady pro to, aby dosahovali úspěchů ve svém budoucím životě.

Sociální projekty a dobrovolnictví

Sociální projekty a dobrovolnictví jsou klíčovými prvky moderního vzdělávání na základních školách. Zvláště na 33. základní škole v Praze 3, kde se studenti učí nejen samotnému učení, ale také hodnotám jako je empatie, pochopení sociálních potřeb druhých a především solidarita. To se projevuje nejen ve formě dobrovolnických akcí pomoci při údržbě zahrad a chodeb své školy, ale také například v besedách s důchodci či ve sběru potravin pro potřebné rodiny.

Dobrovolnictví se stalo nedocenitelným prvkem vzdělání, protože umožňuje studentům rozvinout jejich sociální dovednosti a schopnosti spolupráce. Tyto projekty také pomáhají posilovat sounáležitost mezi studenty a učiteli, kterým si žáků velice váží. Důležité je proto podporovat tyto aktivity ve školách, aby se vychovávala nová generace lidí empatických k druhým a ochotných jim pomoci. A právě naše škola se snaží být v této oblasti připravena na budoucnost.

Výsledky a úspěchy školy

Základní škola 33 v Praze 3 se může pyšnit řadou úspěchů a výsledků, které ji řadí mezi nejlepší základní školy v Praze. Jedním z největších úspěchů je vysoká míra úspěšnosti studentů při přijímacích zkouškách na střední školy. Díky kvalitnímu vzdělání a skvělé přípravě mají žáci z této školy možnost postoupit na prestižní gymnázia a další náročné sekundární školy.

Dalším významným úspěchem je pravidelné umístění se týmu této školy na předních místech matematických i jazykových soutěží. Žáci si tak mohou rozvíjet své schopnosti a získať cenné zkušenosti pro budoucnost.

V neposlední řadě se ZŠ 33 pyšní moderním vybavením, kvalitními učiteli a inovativními metodami vyučování. Díky tomu jsou žáci motivovaní ke studiu, což ovlivňuje jejich celkový úspěch.

Zkrátka, ZŠ 33 je ukázkou toho, jak kvalitně zařízená škola může mít pozitivní vliv na rozvoj a úspěch svých žáků.

Budoucnost základní školy v Praze 3

Budoucnost základní školy v Praze 3 se má velmi nadějně. Škola je moderní, s inovativními učebními metodami a vysokou úrovní výuky, což se odráží nejenom ve skvělých výsledcích žáků, ale také v rostoucím zájmu rodičů o umístění svých dětí na této škole.

Od roku 2020 probíhají stavební úpravy, které si kladou za cíl zlepšit prostředí pro žáky i zaměstnance školy. Nové vybavení tříd, hudební místnosti a sportoviště jsou jen některými investicemi, které mají sloužit ke zkvalitnění prostředí pro život a studium na této základní škole.

Další plány na rozvoj zahrnující např. zapojení technologií do výuky či spolupráce s jinými školami na mezinárodním poli dávají tušit o tom, že budoucnost této základní školy bude velmi perspektivní a zajímavá jak pro žáky tak i jejich rodiče.

Celkově lze říci, že Základní škola v Praze 3 je skvělým místem pro získání základního vzdělání. Své žáky připravuje nejen na další studium, ale také na život a pracovní profesionální dráhu. Škola se pyšní moderním vybavením a širokou nabídkou aktivit a projektů, které motivují děti ke kreativitě a rozvíjení svých schopností.

V rámci článku jsme si blíže přiblížili historii a současnost této školy, poznali jsme názory pedagogů i studentů. Doufám, že tuto informaci ocení zejména rodiče, kteří hledají pro své dítě vhodné místo pro vzdělávání. Základní škola v Praze 3 rozhodně patří mezi ty nejlepší volby!

Publikováno: 23. 10. 2023

Kategorie: vzdělání

Autor: Zuzana Bílá

Tagy: 33 zš | základní škola v praze 3