Úřední dopis jako profesionální vzor komunikace: Nejlepší tipy a triky

Úřední Dopis Vzor

Úřední dopis je oficiální forma písemné komunikace mezi orgány veřejné správy a občany. Tyto dopisy jsou často důležitou součástí administrativy, a proto je důležité znát správný formát a obsah, který by měl být dodržen. V tomto článku se podíváme na vzor úředního dopisu, který vám pomůže pochopit strukturu a účel těchto dokumentů. Bez ohledu na to, zda jste úředníkem nebo občanem, budete schopni psát nebo číst oficiální dopisy s větší jistotou a přesností.

1 Účel úředního dopisu

Úřední dopis je formální způsob komunikace, který se používá v oficiálních situacích. Hlavním účelem úředního dopisu je sdělit informaci nebo žádat o konkrétní akci od adresáta dopisu. Úřední dopisy se dělí do různých kategorií podle toho, ke kterému účelu slouží, např. žádost, stížnost, nabídka a další. Správně napsaný úřední dopis musí být stručný a jasný s konkrétním cílem a měl by být psán vhodným jazykem pro danou situaci. V našem článku "úřední dopis vzor" si ukážeme několik příkladů správného psaní úředních dopisů v různých situacích a ukážeme vám i oblíbené vzory úředních dopisů k použití jako šablony pro vaše vlastní potřeby.

2 Cílová skupina čtenářů

Při psaní vzoru úředního dopisu je důležité zvažovat cílovou skupinu čtenářů. Na jedné straně jsou to samotní úředníci, kteří musí mít jasnou představu o tom, jak vypadá správný a náležitý úřední dopis. Na druhé straně jsou to občané a firmy, kteří tento dopis obdrží a musí z něj snadno vyčíst veškeré informace. Proto by měl být vzor úředního dopisu srozumitelný pro obě skupiny a plnit svůj účel - sdělit potřebné informace efektivně a s minimem možných nedorozumění.

Formát úředního dopisu

Formát úředního dopisu je velmi důležitý, jelikož v inzercích, žádostech o pracovní pozici nebo jiných situacích, kde se jedná o oficiální komunikaci, musí být dodržen určitý standard. Úřední dopis by měl obsahovat následující prvky: hlavičku úřadu (s názvem a adresou), datum zaslání dopisu, adresu příjemce (jméno a adresa), oslovení (např. Vážený pane/pani), úvodní část s uvedením důvodu psaní dopisu, hlavní text se všemi potřebnými informacemi a skutečnostmi a závěrečné poděkování a podepsání jménem odesilatele. Dodržení formátu pomůže zajistit profesionálnost celého dokumentu a vytvoření dobrého dojmu na příjemce.

1 Záhlaví

Záhlaví je jedním z nejdůležitějších prvků úředního dopisu, neboť obsahuje informace, které jsou nezbytné pro jeho správnou identifikaci a zařazení do patřičného archivu. V zásadě by mělo obsahovat následující údaje: název instituce či organizace, která dopis vydala, adresu této instituce (včetně telekomunikačních údajů), datum vzniku dopisu a předmět dopisu. Správné a úplné vyplnění záhlaví ušetří jak odesilateli, tak příjemci čas a usnadní komunikaci mezi nimi. Z důvodu jeho důležitosti se proto velký důraz klade na správnou formulaci tohoto elementu v jakémkoliv vzoru úředního dopisu.

2 Adresát

Adresát je klíčovou součástí úředního dopisu. Při psaní dopisu je důležité věnovat pozornost přesnému určení adresáta a správnému způsobu oslovení. Pokud není adresát jasně specifikován, může to vést k nejasnostem a nedorozuměním. Proto je vhodné uvést jméno, příjmení, titul a přesné pracovní zařazení adresáta, pokud jsou tyto informace známé. Dále je třeba dodržet správnou formu oslovení, kterou určuje hierarchie mezi odesilatelem a adresátem. Zkráceně řečeno, správný způsob určení a oslovení adresáta výrazně ovlivňuje celkový dojem dopisu a jeho úspěch.

3 Datum

Vážený pane/paní,

s velkým potěšením Vám zasíláme vzor úředního dopisu, který Vám může být užitečný pro vaše další korespondenci. Jedním z nejdůležitějších prvků úřední korespondence je správné uvádění data. Datum totiž slouží jako důkaz toho, kdy byl daný dopis napsán a poslán.

Kromě toho je důležité si uvědomit rozdíly mezi formáty data v různých zemích. V České republice se obvykle používají formáty dd.mm.yyyy nebo dnešní datum ve slovním vyjádření (např. 2. srpna 2021). Je proto dobré být pečlivý a správně formatovat datum, aby nedocházelo k nedorozuměním.

S pozdravem,

[vaše jméno/firma]

4 Věcné označení

Věcné označení či také identifikace v právních dokumentech, jako je úřední dopis, je velmi důležité. V dnešní době se setkáváme čím dál více s různými typy dopisů a formulářů, a proto se stává klíčovým rozlišit mezi nimi. Existují 4 hlavní typy věcných označení používaných v úřední korespondenci:

1. Číslování – každý dokument dostane unikátní číslo, které mu umožňuje být jednoznačně identifikován.

2. Datum – datum zpravidla uvádíme na začátku dokumentu a umožňuje nám určit přesné datum jeho vytvoření.

3. Předmět – zahrnuje krátkou charakteristiku obsahu daného dokumentu, např. "Změna platebních podmínek" nebo "Nabídka spolupráce".

4. Adresát – jméno a adresa osoby nebo instituce, pro kterou je dopis určen.

Pokud chcete psát správný úřední dopis vzor, měli byste se řídit přesnými pravidly týkajícími se věcných označení. Tím zajistíte, že váš dopis bude jednoznačně identifikován a dorazí k adresátovi včas a bez problémů.

5 Úvodní věta

Úřední dopis je důležitým nástrojem pro komunikaci mezi různými organizacemi a institucemi. Správně sestavený dopis může pomoci k efektivnímu řešení problémů a zajištění potřebných informací. V tomto článku se budeme zabývat tématem "úřední dopis vzor", přičemž vám nabídneme praktické tipy pro tvorbu kvalitního úředního dopisu, který bude splňovat všechny požadavky na formálnost i obsah.

6 Hlavní text

6 Hlavní text je nezbytnou součástí každého úředního dopisu. Tento text by měl být stručný a přehledný, a zároveň obsahovat všechny potřebné informace. V ideálním případě by měl být rozdělen do několika odstavců, které jsou logicky propojené a tvoří srozumitelný celek.

První odstavec 6 Hlavního textu by měl obsahovat úvod a zdvořilostní formuli. Je vhodné uvést adresáta dopisu, například jméno instituce nebo konkrétní osobu. Dále by se zde mělo uvést důvod psaní tohoto úředního dopisu.

Ve druhém odstavci se obvykle popisuje situace nebo problém, ke kterému se dopis vztahuje. Zde je nutné podat co nejjasnější informace a vyjadřovat se odbornou terminologií.

Třetí odstavec by měl obsahovat konkrétní požadavky, prosby nebo návrhy, které jsou související s tématem úředního dopisu. Tyto informace by měly být opět stručné a jasné.

V dalším odstavci se obvykle popisují kroky, které by měly být podniknuty v souvislosti s řešením situace nebo problému, o kterém se dopisuje. Zde je vhodné uvést termíny a další důležité informace.

Pátý odstavec v 6 Hlavním textu by měl obsahovat závěr a opět zdvořilostní formuli. Je vhodné poděkovat adresátovi za pozornost a vyjádřit naději na brzkou odpověď.

Poslední odstavec může sloužit jako prostor pro případné dodatečné informace nebo poznámky a měl by také být stručný a jasný.

V ideálním případě by celý 6 Hlavní text měl být psán jasným, srozumitelným stylem bez zbytečných slov. To pomůže zajistit, že dopis je efektivní nástroj pro komunikaci s adresátem.

7 Závěrečná část

Závěrečná část úředního dopisu je pro mnohé firmičky a instituce klíčovou částí, protože do ní vkládají svůj podpis a kontaktní údaje. V této části se totiž nachází informace o předmětu korespondence, dátum odeslání a jméno odesilatele.

Důležité je také dodržovat formálnost a pečlivost, aby úřední dopis nebyl zaměněn za neoficiální email či jiný zpravodajský materiál. V současné době existuje spousta internetových stránek s různými vzory a šablonami úředních dopisů, které mohou sloužit jako inspirace při tvorbě vlastního dokumentu.

Pro ty, kteří si přejí maximální profesionalitu a originalitu, je však možné najmout specializované služby na psaní úředních dopisů. Tyto služby poskytují garantovanou kvalitu textů, stanovené lhůty dodání a samozřejmosti i ochranu dat zákazníků.

8 Podpis

8 Podpis je důležitou součástí úředního dopisu. Zpravidla se umisťuje na konci textu a obsahuje jméno, případně i titul a funkci osoby, která dopis vystavila. Podpis má za úkol potvrdit pravost dokumentu a zároveň ukázat autoritu osoby, která jej napsala. Výběr správného podpisu je tedy klíčový pro celkovou důvěryhodnost dopisu. Existují různé způsoby podpisu, od klasického ručního podpisu až po elektronický podpis. U úředních dopisů se však stále častěji využívají certifikované elektronické podpisy, které jsou zabezpečením proti padělání. Správně použitý podpis může vést k úspěchu jednání s institucemi nebo firemami a dodat celkově profesionální dojem dopisu.

Struktura úředního dopisu

Struktura úředního dopisu je velmi důležitá, protože pomáhá zajistit jeho formálnost a správnou prezentaci. Úřední dopis by měl začínat zpravidla na hlavičkovém papíru s názvem organizace, adresou a kontaktními údaji. Poté by mělo následovat datum psaní dopisu. Následně se píše oslovování adresáta, například "Vážený pane/předsedo/paní".

Poté se přechází k samotnému textu dopisu. Ten by měl být strukturovaný a srozumitelný. V prvním odstavci by mělo být uvedeno, o co se dopis týká a jaké jsou jeho cíle. Důležité je vyjadřovat se slavnostně a vzdát si nespisovného stylu psaní.

Následující odstavce by měly obsahovat podrobnosti související s tématem dopisu. Důležité je vysvětlit situaci krok za krokem tak, aby adresát porozuměl situaci plně.

Na konci dopisu se obvykle nalézá závěrečný odstavec, který shrnuje hlavní informace a často vyjadřuje naději na pozitivní řešení daného problému. Na závěr dopisu by se měl autor podepsat (jako například "S pozdravem" nebo "S úctou").

Celkově je tedy struktura úředního dopisu pečlivě vymezená, aby byla zachována formálnost a jasnost komunikace.

1 Úvodní část

1 Úvodní část:

Úřední dopis je formální způsob komunikace mezi institucími, organizacemi nebo jednotlivci a slouží k předání důležitých informací. Význam úředních dopisů spočívá v tom, že umožňují jasnou a precizní komunikaci bez možnosti nedorozumění. Pro napsání správného úředního dopisu je nutné dodržovat určitá pravidla, která jsou stanovena jak z hlediska formy, tak i obsahu. V tomto článku se zaměříme na vzor úředního dopisu a postup, jak ho správně napsat.

2 Hlavní část

Druhá hlavní část našeho článku o vzoru úředního dopisu se zaměřuje na jednotlivé komponenty a prvky, které by měl takový dopis obsahovat. Mezi tyto prvky patří například přesný název instituce, adresu a kontaktní údaje, ke kterým se má adresa obrátit. Důležitou součástí je také vyjádření pozdravu a vstupní formule, která přesně stanovuje důvod proč se dopis píše. V dalších odstavcích by měla být obsažena samotná výzva nebo informace, kterou chce autor dopisu sdělit. V závěrečné části je pak nutné uvést například termíny pro odpověď nebo kontakt na osobu, kterou lze ohledně dané záležitosti kontaktovat. Správné sestavení úředního dopisu podle vzoru může pomoci zajistit serióznost a obecnou kvalitu doručených dokumentů a spolu s tím i kladné vztahy mezi institucemi.

3 Závěrečná část

Třetí závěrečná část úředního dopisu je stejně jako úvod a hlavní text důležitou součástí celého dokumentu. V této části se obvykle nachází zdvořilé závěrečné pozdravy, podepsání a datování dopisu. Při psaní úředních dopisů je velmi důležité dbát na formálnost a dodržovat stanovený protokol, který platí v dané oblasti. Správně napsaný úřední dopis může vyjádřit vážnost situace i respekt ke druhé straně, proto by měl být každý krok při jeho psaní pečlivě promyšlen. Při hledání vzoru úředního dopisu je tedy nutné věnovat pozornost nejen obsahu a stylu hlavní části, ale i správné formulaci závěru celého dokumentu.

Jazykové a stylistické zásady

Při psaní úředního dopisu je důležité dodržovat určité jazykové a stylistické zásady, které by měly být v souladu s oficiálními normami. Prvním krokem je pečlivý výběr vhodného oslovení, přičemž je nutné dbát na správnou formulaci a použití titulů. Dále by měl být text strukturován do logických odstavců s jasně definovaným významem. Pokud jsou v dopise uvedeny informace z různých oblastí, je vhodné tyto informace oddělit od sebe pomocí nadpisů nebo číslování.

Důležitou součástí úředního dopisu jsou také gramatické struktury a pravopisná pravidla. Je třeba dbát na správnou interpunkci a používání standardních slovních spojení. Pokud není adresát dobře znám, je dobré se vyhnout příliš složitým frázím a použít srozumitelný jazyk.

Zdvořilost a respekt jsou také klíčovými prvky úřední korespondence. V dopise by měla být zachována formálnost i zdvořilost, ale zároveň by měl být obsah textu přehledný a stručný. V každém případě by měl být úřední dopis psán s cílem předat co nejjasněji a nejúčinněji požadované informace adresátovi.

1 Formální úroveň jazyka

Formální úroveň jazyka je v úředním dopise nezbytnou podmínkou pro zachování jeho oficiálního charakteru. Vymezení standardů jazykového projevu tvoří základní pravidla, která by měl úřední dopis dodržovat. Mezi nejdůležitější patří používání oslovení dle hierarchie a zásad slušného chování, respektování formální struktury a gramatiky v češtině, vyvarování se hovorových slov a expresivních obratů. Pokud chceme být správným příkladem pro ostatní, měli bychom si uvědomit, že nepsané dohody o komunikaci pomáhají udržet kulturu psaných i mluvených slov v co nejlepší kondici.

2 Stručnost a jasnost

Stručnost a jasnost jsou klíčové prvky úředního dopisu. Vzhledem k tomu, že se jedná o oficiální dokument, je důležité vyjadřovat se srozumitelně a přesně. Úřední dopis by měl být krátký a stručný, aby nedocházelo k nedorozuměním. Zároveň by měl být dostatečně podrobný, aby adresaťovi bylo jasné, o co konkrétně se jedná. Proto je důležité klást si otázku: Co chci adresátovi sdělit? Jaký je můj cíl? Snažte se tedy zbytečně nekomplikovat text a používejte jasnou terminologii. Když dodržíte zásadu stručnosti a jasnosti, zvýšíte šanci na úspěšné doručení své zprávy.

3 Respektování formálních pravidel

Respektování formálních pravidel je klíčové pro správnou a efektivní komunikaci prostřednictvím úředního dopisu. Zde jsou tři důležité body, které je nutné při psaní úředního dopisu dodržovat:

1. Úvodní pozdrav: Úřední dopis by měl začínat formálním pozdravem, který ukazuje respekt k adresátovi. Například "Vážený pane/předsedo/paní", podle toho, kdo je adresátem.

2. Stručnost a jasnost: Je třeba se vyhnout nejasnostem a nadměrnému používání složitých frází, aby bylo sdělení snadno srozumitelné. Zároveň by úřední dopis měl být stručný a zaměřen na hlavní bod.

3. Ukončení: Dopis by měl být ukončen formálním způsobem v souladu s uvítacím pozdravem. Například lze použít výrazy jako "s pozdravem" nebo "podepsán".

S dodržením těchto pravidel může být úřední dopis vzorem profesionálnosti a respektu při komunikaci jakékoli organizace s vnějším světem.

4 Používání vhodného slovníku

Použití správného slovníku je nezbytné pro psaní formálních dopisů, jako je úřední dopis. Když píšete dopis, měli byste zvážit použití odborných termínů a hledání synonym pro opakující se slova. Vyhýbejte se slovům, které by mohly být nedorozuměna nebo špatně pochopena v daném kontextu.

Správný výběr slov pomáhá poskytnout přesné informace, které jsou potřebné pro vyjadřování vašich myšlenek a žádostí. Používání vhodného slovníku také pomáhá zabránit nedorozuměním a umožňuje jasnou komunikaci s druhou stranou.

Proto při psaní úředního dopisu vzor byste měli být pečliví při volbě vhodných slov a hledat slova, která reflektují váš účel co nejpřesněji. Použijte dostupné zdroje jako např. specifické slovníky pro obory, synonymické zdroje a poradenství od specialistů na daném tématu.

Příklad úředního dopisu

Pokud hledáte příklad úředního dopisu, můžeme Vám nabídnout několik tipů. Úřední dopis většinou obsahuje specifické prvky, jako například hlavičku s logem instituce, adresu odesílatele a příjemce, datum odeslání dopisu a samotný text zprávy.

Vzor úředního dopisu by se mohl tedy podobat následujícímu odstavci:

Vážený pane/paní [jméno příjemce],

Tímto Vám píšeme jménem naší instituce [název instituce], abychom Vás informovali o [důvod kontaktu]. Podrobnosti ohledně této zprávy jsou uvedeny níže v této zprávě. Rádi bychom Vám také poskytli další informace ohledně [podrobnosti].

Budeme Vám velmi vděčni za potvrzení doručení tohoto dopisu a za to, že se naše instituce stane Vaším partnerem v oblasti [tematický okruh]. Pokud budete potřebovat další informace nebo odpovědi na dotazy, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

S pozdravem,

[název instituce]

[hlavička s logem instituce]

[tel. číslo]

[e-mail]

1 Záhlaví

Záhlaví je jedním z nejdůležitějších prvků jakéhokoli oficiálního dokumentu, a úřední dopis není výjimkou. Správné záhlaví na úředním dopisu obsahuje informace o odesílateli - instituci či osobě, ale také o adresátovi dopisu. Kromě toho může obsahovat i další údaje, jako například datum odeslání, předmět dopisu a jiné relevantní informace. Správně navržené záhlaví výrazně napomáhá k jednodušší orientaci ve formálním dokumentu pro jeho adresáta. Pokud hledáte vzor úředního dopisu se správným záhlavím, můžete se inspirovat mnoha dostupnými šablonami a následovat tak standardizované postupy pro tvorbu oficiální korespondence.

2 Adresát

Adresát je jedním z nejdůležitějších prvků úředního dopisu. Jeho správné určení a označení má významný vliv na to, zda bude dopis doručen k tomu, komu je určen, a zda bude přijat jako důvěryhodný dokument. V úředním dopise by měl být adresát jednoznačně pojmenován jménem a příjmením, případně titulem či funkcí, pokud jsou tyto informace známy. Důležité je také uvést adresu nebo jiné kontaktní údaje, aby bylo možné zaslat případné další dokumenty nebo reagovat na dopis. Správné označení adresáta umožňuje úředníkům efektivně pracovat s dokumenty a minimalizovat rizika nedorozumění či chyb při doručování.

3 Datum

V úředním dopisu je jedním z důležitých prvků uvádění správného data. Jednou ze zásad pro psaní tohoto datování je dodržení českého formátu. Ten se skládá ze tří dat: dne, měsíce a roku. Každý z těchto údajů by měl být napsán v určitém pořadí, abyste zajistili srozumitelnost a přehlednost celého textu.

Při psaní data do úředního dopisu začněte uvedením dne v číslech, následovaným měsícem a rokem. Správný formát tak bude například "4. dubna 2021". Pokud potřebujete uvést datum v jiném anglickém nebo evropském formátu, je důležité si ověřit, zda takový formát odpovídá platné legislativě.

Správné datování ve vašem úředním dopise dodržuje správnou etiketu a ukazuje vaši profesionalitu a schopnost pracovat s dokumenty na národní i mezinárodní úrovni.

4 Věcné označení

Věcné označení je v úředním dopise klíčovým prvkem, který určuje obsah a cíl komunikace. V tomto článku se zaměříme na 4 základní typy věcného označení - předmět zprávy, důvod, požadavek a nabídka. Tyto typy označení jsou nezbytné pro efektivní a jasnou komunikaci mezi úřady nebo institucemi a adresátem dopisu.

Předmět zprávy by měl být v úředním dopise uveden na začátku dopisu a jednoznačně vyjadřovat o co se v této konkrétní zprávě jedná. Důvod je další krok, který by měl být uveden ve druhém odstavci, aby adresát srozumitelně pochopil důvod psaní dopisu. Požadavek pak formuluje konkrétní žádost nebo prosbu, kterou adresátovi písmo adresuje a nabídka identifikuje návrh řešení problému nebo možnost spolupráce.

Všechny tyto prvky jsou zásadní pro tvorbu kvalitního úředního dopisu. Pro přesné formulace lze využít vzory úředních dopisů, které pomohou zajistit korektní a přesné vyjádření účelu dopisu a maximalizovat jeho účinnost.

5 Úvodní věta

Úřední dopis je důležitou součástí každodenní komunikace v pracovním prostředí. Jeho správná formulace a formát jsou klíčovými prvky, které přispívají k profesionálnímu dojmu a efektivnímu řešení dané záležitosti. Pokud hledáte vzor úředního dopisu, mám pro Vás užitečný tip na nejlepší postup.

6 Hlavní text

V případě, že potřebujete napsat úřední dopis a nevíte, jak začít a co do něj zahrnout, může vám pomoci použití vzoru. Vzor úředního dopisu bývá obvykle rozdělen na šest hlavních částí.

První část obsahuje údaje o odesílateli a adresátovi, včetně jména, titulu a adresy. Druhá část se zaměřuje na konkrétní záležitost, kterou chcete v dopise řešit. Třetí část je určena pro podrobný popis situace nebo problému, který se týká dané záležitosti.

Čtvrtá část nabízí možné řešení dané situace a petici o opatření od adresáta dopisu. Pátá část je vyhrazena k ukončení dopisu pomocí formální pozdravu a podpisu odesilatele. Poslední šestá část obsahuje informaci o přiložených dokumentech nebo dalších nutných aktech.

S použitím vzoru můžete uspořit spoustu času a současně si být jisti, že váš úřední dopis bude obsahovat všechny důležité prvky pro jeho správné vyřešení.

7 Závěrečná část

Závěrečná část úředního dopisu je důležitým prvkem celého dokumentu. V této části se obvykle vyskytují formality, jako například podpis, název funkce a jméno odesílatele. Kromě toho se zde také mohou objevit některé výzvy nebo poděkování.

Vzhledem k tomu, že úřední dopisy jsou často používány k řešení oficiálních nebo obchodních záležitostí, je důležité věnovat pozornost jejich formátování a obsahu. Dodržení přesných pravidel pro psaní úředních dopisů může pomoci zajistit, že váš odběratel bude respektovat vaše zprávy a poskytnout vám potřebné informace.

Například standardní součástí závěrečné části úředního dopisu je podepsaný podpis po levé straně na stejné úrovni jako název funkce. Často se také objevuje fráze "S pozdravem" nebo "S úctou" před jménem odesilatele. Tyto detaily, spolu s obsahem samotného dopisu, jsou klíčovými prvky při navazování kontaktů s klienty nebo obchodními partnery.

Celkově je závěrečná část úředního dopisu jedním z nejvýznamnějších prvků v celém dokumentu, a proto by měla být psána s velkou pečlivostí. Správné formátování a obsah mohou pomoci zajistit, že váš odběratel bude respektovat vaše zprávy a poskytnout vám potřebné informace.

8 Podpis

Při psaní úředních dopisů je důležité mít na paměti, že podpis hraje klíčovou roli při identifikaci odesilatele. Podpis by měl být čitelný a podepsán stejným způsobem, jakým je napsáno jméno na začátku dopisu. Je také vhodné používat modré nebo černé inkoustové pera pro podpis, aby byl dostatečně výrazný a trvanlivý. Kromě toho je důležité dodržet pravidla týkající se využívání titulů a oslovení v oficiálním dopise. V neposlední řadě by měl být podpis umístěn sebevědomě a s jistotou na konec dokumentu, tak aby byl dobře viditelný a profesionální.

Celkově lze říci, že použití správného formátu a jazyka je klíčové pro úspěšné psaní úředního dopisu. Může to být zpočátku náročné, ale vytvoření kvalitního vzoru úředního dopisu může ulehčit tento proces. Důkladná příprava a pečlivé dodržování pravidel pomohou zajistit, že váš dopis bude mít požadovaný efekt a dosáhne svého cíle. Doufejme, že tento vzor bude užitečný pro ty, kteří se snaží psát profesionální a jasně strukturované úřední dopisy.

Publikováno: 26. 10. 2023

Kategorie: práce

Autor: Iveta Křížková

Tagy: úřední dopis vzor | vzor úředního dopisu