Střední průmyslová škola v Náchodě: Vzdělání pro úspěch ve světě průmyslu

Svc Náchod

Střední průmyslová škola v Náchodě, zkráceně SVC Náchod, je jednou z nejvýznamnějších středních škol v regionu. Tato škola nabízí studentům široké spektrum oborů a umožňuje jim tak rozvíjet své znalosti a dovednosti ve vybraném oboru. SVC Náchod se zaměřuje na moderní technologie v průmyslu a úzce spolupracuje s předními firmami v oblasti strojírenství, informatiky či elektrotechniky. Díky této spolupráci mají studenti možnost získávat praktické zkušenosti a již během studia se plně připravovat na svou budoucí kariéru.

Historie školy

Střední průmyslová škola v Náchodě, zkráceně SVC, má bohatou historii. Byla založena v roce 1919 jako státní odborná a průmyslová škola pro chlapce. Za dobu své existence prošla několika změnami – byla přejmenována na Střední průmyslovou školu elektrotechnickou a později na současný název.

Během druhé světové války byla škola uzavřena, ale po osvobození se opět otevřela a nabídla vzdělání v oblasti elektrotechniky, dřevařství a stavebnictví. V roce 1960 přibyla další obor - strojírenství.

V průběhu let se SVC stala pionýrem ve vzdělávacím systému – nabídka oborů se rozšířila o nové technologie, jako jsou informační technologie, robotika nebo automatizace a řídicí systémy. Po sametové revoluci se také podařilo navázat spolupráci s evropskými partnery, což umožnilo studentům širší možnosti absolvování praxe i studijních pobytů v zahraničí.

Dnes je SVC moderním střediskem poskytujícím kvalitní vzdělání pro zájemce o oblast elektrotechniky, informatiky, stavebnictví a strojírenství. Škola se může pyšnit mnoha úspěchy ve vzdělávacím procesu i v aplikaci nových technologií a je jednou z nejvýznamnějších institucí svého druhu v regionu.

Studijní programy

Studijní programy na střední průmyslové škole v Náchodě jsou velmi rozmanité a atraktivní pro studenty z celého regionu. Škola nabízí celkem 5 oborů, mezi kterými si mohou zájemci vybírat: Ekonomika a podnikání, Informatika, Elektrotechnika, Automatizace a informatizace průmyslu a Strojírenská technologie. Každý obor poskytuje vysokou úroveň vzdělání s důrazem na praktickou přípravu studenta pro budoucí profesní uplatnění. Při studiu na Střední průmyslové škole v Náchodě mají studenti možnost absolvovat odbornou praxi v renomovaných společnostech a získať tak cenné zkušenosti pro svou kariéru. Díky vynikajícím učitelům a moderním technologiím se studenti ve svém studiu nejen zdokonalují, ale i baví. Studium na této škole je tedy ideálním startem do profesionálního života.

Významné osobnosti školy

Střední průmyslová škola v Náchodě, známá také pod zkratkou SVC Náchod, je jednou z nejvýznamnějších středních škol v regionu. Aby tato škola mohla nabídnout kvalitní vzdělání a připravit své žáky na budoucí pracovní náplň, je nezbytné mít tým vynikajících pedagogů a odborníků ve svém oboru.

Mezi významné osobnosti školy patří například Ing. Petr Novák, který působí jako vedoucí katedry elektrotechniky a informatiky ve škole. Dlouhodobě se věnuje vzdělávání studentů a popularizaci technických oborů prostřednictvím různých projektů a soutěží.

Další důležitou osobností je Mgr. Jana Svobodová, která zastává funkci ředitelky školy. S velkým nasazením se snaží rozvíjet školu jak po stránce pedagogické, tak i vybavenostní. Jejím cílem je poskytnout studentům moderní a inovativní prostředí pro studium.

Nezanedbatelným faktorem jsou také externí lektoři a spolupracující firmy, kteří přinášejí nové vědomosti a zkušenosti do školních lavic. Bez nich by nebylo možné zajistit dostatečnou úroveň praxe a připravit studenty na reálnou pracovní náplň.

Zkrátka, všichni lidé spojeni se školou se snaží nabídnout studentům kvalitní a moderní vzdělání. Bez těchto významných osobností by však SVC Náchod nemohla být tak úspěšná jako je dnes.

Moderní vybavení a technologie

Moderní vybavení a technologie jsou klíčovými faktory pro úspěch dnešních podniků a organizací. Střední průmyslová škola v Náchodě, známá jako SVC Náchod, je jednou z předních institucí v oblasti technického vzdělávání díky svému modernímu vybavení a technologickým nástrojům.

SVC Náchod má k dispozici nejmodernější laboratoře, počítačové učebny a digitální vybavení, což umožňuje studentům nejen zlepšit si své praktické dovednosti, ale také se seznámit s aktuálními trendy v oboru. Díky těmto prostředkům mohou studenti například experimentovat s novými materiály, testovat různé technologie a programovat sofistikované algoritmy.

V rámci předmětů jako Elektrotechnika, Automatizace nebo Informatika mají studenti možnost pracovat s moderním hardwarem a softwarem od renomovaných značek. Například programy CAD/CAM umožňující 3D modelování, elektronická simulace řídících systémů apod. Dále zde najdete moderně vybavenou strojní dílnu s CNC obráběcími stroji, laboratoře s roboty a senzorickými systémy a další moderní technologická zařízení.

Díky takovému vybavení jsou absolventi SVC Náchod velmi žádanými pracovníky na trhu práce. Škola úspěšně naplňuje svoji vizi stát se významným centrem technického vzdělávání v regionu.

Spolupráce se zaměstnavateli

Spolupráce se zaměstnavateli je pro nás ve Střední průmyslové škole v Náchodě klíčová. Snažíme se nejen poskytnout našim studentům kvalitní a moderní vzdělání, ale také jim pomoci při přechodu do pracovního života. Proto spolupracujeme s mnoha zaměstnavateli z regionu, nabízíme jim možnost spolupráce a navazujeme dlouhodobé vztahy.

Naše spolupráce se zaměstnavateli začíná již během studia naších studentů. Ti mají možnost absolvovat praxi v různých firmách a získat tak cenné zkušenosti a praktické dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšný start na trhu práce. V neposlední řadě je tato spolupráce pro studenty důležitá i proto, že si vyzkouší pracovní prostředí a budoucí povolání.

Dlouhodobá spolupráce se zaměstnavateli nám umožňuje sledovat aktuální potřeby trhu práce a přizpůsobovat své vzdělávací programy tak, aby byly co nejvíc relevantní pro praxi. Společné projekty se zaměstnavateli nám umožňují rozvíjet nové trendy a technologie a posunout tak kvalitu našeho vzdělání dál.

Kromě praxe a společných projektů nabízíme zaměstnavatelům i možnost účasti na odborných seminářích nebo konferencích, které pořádáme na naší škole. Tyto akce jsou ideálním místem pro navazování nových kontaktů, sdílení zkušeností a předávání nových informací.

Za úspěšnou spolupráci se zaměstnavateli jsme vícekrát oceněni a my jsme hrdi na to, že můžeme být pro ně partnerem v oblasti vzdělávání. V této oblasti budeme nadále pokračovat v rozvíjení spolupráce s cílem co nejlépe připravit své studenty na budoucí pracovní náplň a podpořit tak ekonomický růst regionu.

Možnosti uplatnění absolventů

Absolventi Střední průmyslové školy v Náchodě mají mnoho možností uplatnění v různých oborech a firmách. Škola se specializuje na obory jako strojírenství, elektrotechniku, informatiku nebo design a grafiku, což jim poskytuje širokou základnu pro jejich budoucí kariéru. Absolventi mohou najít zaměstnání jako specialisté na vývoj a konstrukci strojů, programátory či grafické designéry. Dále mohou pracovat jako technici v oblasti elektroenergetiky nebo telekomunikací. Škola má také úzkou spolupráci s místními firmami a podniky, které poskytují studentům stáže a příležitosti pro praxi, což jim umožňuje získat cenné zkušenosti již během studia. V neposlední řadě je možnost pokračovat ve studiu na vysokých školách v České republice i zahraničí.

Aktivity a projekty školy

Střední průmyslová škola v Náchodě se pyšní mnoha zajímavými aktivitami a projekty, které nabízí svým studentům. Jedním z nejvýznamnějších projektů je tzv. "Školní firma," která umožňuje studentům získat praktické zkušenosti v oblasti podnikání a řízení firmy. Další zajímavou aktivitou jsou soutěže v oblasti IT a techniky, kde studenti mohou ukázat své schopnosti a porovnat je s ostatními školami. Škola také pravidelně pořádá exkurze do firem, aby studenti poznali reálný provoz a pracovní prostředí ve svém oboru. V neposlední řadě se mohou studenti zúčastnit i různých mezinárodních projektů, jako jsou např. projekty Erasmus+, které jim umožňují prohloubení svých jazykových znalostí a poznání nových kultur. Střední průmyslová škola v Náchodě tak nabízí svým studentům velké množství možností pro rozvoj jejich schopností a připravuje je na úspěšné uplatnění v budoucím pracovním životě.

Významné úspěchy školy

Střední průmyslová škola v Náchodě (SVC Náchod) se může pyšnit mnoha významnými úspěchy. Mezi nejvýznamnější patří například získání certifikace ISO 9001, která potvrzuje kvalitu poskytovaného vzdělání a služeb. Dále byla škola oceněna jako Škola roku 2019 v krajském kole soutěže a za svou práci na poli odborného vzdělávání získala celostátní ocenění "Škola roku 2020". Studenti SVC Náchod se také pravidelně umisťují na předních příčkách ve srovnávacích testech a olympiádách, jako jsou například Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda či Chemická olympiáda. Důležitým úspěchem je i spolupráce se známými firmami a organizacemi, díky níž mají studenti možnost zúčastnit se projektů a stáží a získat tak cenné zkušenosti pro svou budoucí kariéru. Celkově lze konstatovat, že SVC Náchod je školou s dlouholetou tradicí, která si klade za cíl poskytovat odborné a kvalitní vzdělání a připravit tak své studenty na úspěšnou budoucnost.

Závěrem lze konstatovat, že Střední průmyslová škola v Náchodě (SVC Náchod) je významnou institucí pro získání odborného vzdělání a praktických zkušeností v oblasti technických oborů. Díky moderním technologiím a kvalifikovaným pedagogům poskytuje studentům nejen teoretické znalosti, ale i praktickou zkušenost, kterou mohou uplatnit hned po ukončení studia. SVC Náchod tak připravuje absolventy na úspěšnou kariéru v mnoha průmyslových odvětvích a stává se pro ně klíčovým krokem na cestě ke splnění svých profesních snů.

Publikováno: 14. 08. 2023

Kategorie: vzdělání

Autor: Ester Sládková

Tagy: svc náchod | střední průmyslová škola v náchodě