Česká zemědělská univerzita: Budoucnost pro zelené mozky

Fakulty a studijní programy

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) se pyšní širokou škálou fakult a studijních programů, které pokrývají klíčové oblasti zemědělství, lesnictví, životního prostředí a souvisejících oborů.

Na ČZU najdeš šest fakult, z nichž každá se specializuje na specifickou oblast:

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů se zaměřuje na produkci potravin, udržitelné zemědělství a ochranu přírodních zdrojů.

Fakulta lesnická a dřevařská nabízí programy v oblasti lesnictví, dřevařství a myslivosti.

Technická fakulta se specializuje na zemědělskou a lesnickou techniku, informační technologie a vodní hospodářství.

Provozně ekonomická fakulta se zaměřuje na ekonomiku, management a marketing v zemědělství a potravinářství.

Fakulta tropického zemědělství nabízí unikátní programy zaměřené na rozvojovou spolupráci a tropické zemědělství.

Institut vzdělávání a poradenství se věnuje celoživotnímu vzdělávání a poradenství v zemědělství.

Každá fakulta nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v různých specializacích. Studenti si tak mohou vybrat studium, které nejlépe odpovídá jejich zájmům a kariérním cílům.

ČZU klade důraz na propojení teorie s praxí. Studenti absolvují praxe v moderně vybavených laboratořích, experimentálních provozech a přímo v terénu. Díky tomu získávají cenné praktické dovednosti a zkušenosti, které jim usnadní uplatnění na trhu práce.

Studium na ČZU otevírá dveře do široké škály profesí v zemědělství, lesnictví, potravinářství, ochraně životního prostředí a dalších souvisejících oborech. Absolventi ČZU jsou vyhledávanými odborníky v České republice i v zahraničí.

Bakalářské studium

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) nabízí širokou škálu bakalářských studijních programů v oblasti zemědělství, lesnictví, ekologie, ekonomie a managementu, techniky a technologií a dalších. Bakalářské studium na ČZU je tříleté až čtyřleté a je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je i obhajoba bakalářské práce. Absolventi získávají titul bakalář (Bc.).

Na ČZU si studenti mohou vybrat z prezenční nebo kombinované formy studia. Prezenční forma je určena pro studenty, kteří se chtějí studiu věnovat naplno a denně docházet na přednášky a cvičení. Kombinovaná forma je vhodná pro studenty, kteří chtějí studovat při zaměstnání a na univerzitu docházet pouze o víkendech nebo v blocích.

Studium na ČZU je zaměřeno prakticky a studenti tak získávají cenné zkušenosti z praxe již během studia. ČZU spolupracuje s řadou firem a institucí, kde studenti absolvují praxe a stáže. Studenti se také mohou zapojit do výzkumných projektů a získat tak cenné zkušenosti pro svou budoucí kariéru.

Bakalářské studium na ČZU je skvělou volbou pro všechny, kteří se zajímají o zemědělství, lesnictví, ekologii a další související obory. Absolventi ČZU jsou na trhu práce velmi žádaní a nacházejí uplatnění v zemědělských podnicích, lesnických firmách, státní správě, výzkumných institucích a dalších organizacích.

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) otevírá dveře absolventům bakalářských studijních programů, kteří chtějí své znalosti a dovednosti prohloubit v navazujícím magisterském studiu. Toto studium, obvykle dvouleté, nabízí širokou škálu specializací v rámci hned několika fakult. Ať už tě zajímá Provoz a ekonomika, Technika a technologie v zemědělství, Lesnictví a dřevařství, Vodní hospodářství, Ekologie, Ekonomika a management, nebo třeba Informatika, na ČZU si určitě vybereš.

Studium je postaveno na pevných základech získaných v bakalářském programu a zároveň reflektuje aktuální trendy a potřeby trhu práce. Výuka probíhá formou přednášek, seminářů, cvičení a také prostřednictvím exkurzí a stáží v praxi. To ti umožní propojit teoretické znalosti s reálnými problémy a získat tak cenné zkušenosti pro tvůj budoucí profesní život.

ČZU si zakládá na individuálním přístupu ke studentům a podporuje jejich rozvoj. Během studia se můžeš zapojit do výzkumných projektů, zúčastnit se zahraničních stáží nebo se stát členem některého ze studentských spolků. Po úspěšném absolvování studia získáš titul inženýr (Ing.) a otevírají se ti dveře k atraktivním pracovním pozicím v České republice i v zahraničí.

Doktorské studium

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) nabízí širokou škálu doktorských studijních programů (Ph.D.) v oblasti zemědělství, lesnictví, ekologie, ekonomie a dalších souvisejících oborů. Doktorské studium na ČZU je určeno absolventům magisterských studijních programů, kteří chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti ve svém oboru a věnovat se vědecké práci. Studium probíhá prezenční nebo kombinovanou formou a je zakončeno obhajobou disertační práce a státní doktorskou zkouškou.

Během studia doktorandi absolvují povinné a volitelné předměty, účastní se seminářů a konferencí a pracují na svém výzkumném projektu pod vedením zkušeného školitele. ČZU se pyšní moderním zázemím a vybavením pro vědeckou práci a spoluprací s předními českými i zahraničními institucemi. Absolventi doktorského studia na ČZU se uplatňují ve vědeckých a výzkumných institucích, na vysokých školách, ve státní správě i v soukromém sektoru.

Studium na vysoké škole, ať už na ČZU nebo jiné, je náročné, ale zároveň obohacující období. Vyžaduje odhodlání, systematičnost a pevnou vůli. Odměnou za vynaložené úsilí je hluboké porozumění zvolenému oboru, rozvoj kritického myšlení a schopnost samostatné vědecké práce. Tyto dovednosti jsou cenné nejen v akademické sféře, ale i v mnoha dalších oblastech profesního života.

Celoživotní vzdělávání

V dnešní době, kdy se svět mění rychlostí blesku, je celoživotní vzdělávání nezbytností, a to i pro absolventy vysokých škol. Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) si tuto potřebu uvědomuje a nabízí širokou škálu programů a kurzů určených pro ty, kteří se chtějí dále rozvíjet v oblasti zemědělství, lesnictví, potravinářství, environmentalistiky a dalších souvisejících oborů.

Pro koho jsou programy celoživotního vzdělávání na ČZU určeny? V podstatě pro každého! Ať už jste absolventem ČZU, absolventem jiné vysoké školy, nebo jste si jen chtěli rozšířit své znalosti a dovednosti v daném oboru. Nabídka je pestrá a zahrnuje jak krátkodobé kurzy, tak dlouhodobější programy, a to v prezenční i kombinované formě studia.

A co vám může celoživotní vzdělávání na ČZU přinést? Kromě nových znalostí a dovedností také možnost získat nové kontakty v oboru, zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu práce a v neposlední řadě i osobní uspokojení z vlastního rozvoje.

Nebojte se investovat do svého vzdělání, je to investice, která se vám vždy vyplatí!

Mezinárodní programy

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) si je vědoma důležitosti mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu. Proto se aktivně zapojuje do řady mezinárodních programů, které studentům i akademickým pracovníkům otevírají dveře do světa.

Jedním z nejznámějších programů je bezesporu Erasmus+, který umožňuje studentům absolvovat část studia na partnerských univerzitách po celé Evropě. ČZU má v rámci Erasmu+ uzavřeny stovky smluv s prestižními univerzitami, což studentům nabízí širokou škálu studijních oborů a destinací. Erasmus+ ale není jen o studiu. Program podporuje i výměnné pobyty akademických pracovníků, čímž přispívá k sdílení zkušeností a rozvoji mezinárodní spolupráce.

Kromě Erasmu+ se ČZU účastní i dalších programů, jako je například CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) zaměřený na spolupráci se zeměmi střední a jihovýchodní Evropy. Pro studenty a vědce se zájmem o země mimo Evropu nabízí ČZU možnost zapojit se do programu AKTION, který podporuje spolupráci s Rakouskem.

Účast v mezinárodních programech přináší studentům i akademickým pracovníkům ČZU nespočet benefitů. Získávají nové znalosti a dovednosti, zdokonalují se v cizích jazycích, poznávají jiné kultury a navazují kontakty s kolegy z celého světa. To vše jim otevírá dveře k lepším pracovním příležitostem a usnadňuje zapojení do mezinárodních výzkumných projektů. ČZU si je vědoma důležitosti internacionalizace a i nadále bude rozvíjet svou účast v mezinárodních programech.

Uplatnění absolventů

Absolventi České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) se rozhodně neztratí. Na trhu práce jsou žádaní a uplatnění nacházejí v mnoha odvětvích. Důvodem je široká škála studijních programů zaměřených na zemědělství, lesnictví, techniku, ekonomii, a i ochranu životního prostředí. Absolventi ČZU se tak můžou stát odborníky v zemědělské výrobě, pracovat ve státní správě, nebo se věnovat výzkumu a vývoji. Velkou výhodou je i orientace ČZU na praxi. Studenti získávají cenné zkušenosti během studií díky exkurzím, stážím a spolupráci s firmami. To jim po dokončení studia usnadňuje nástup do praxe. Absolventi ČZU také často zakládají vlastní firmy a podnikají v oboru. Mezi nejčastější uplatnění absolventů ČZU patří: zemědělská výroba (agronom, zootechnik), lesnictví (lesní inženýr), ochrana životního prostředí (ekolog), potravinářství (technolog), státní správa (úředník), výzkum a vývoj (vědecký pracovník), vzdělávání (učitel), a podnikání (vlastní firma). ČZU tak připravuje svěřence na úspěšnou kariéru v různých oblastech.

Přijímací řízení a podmínky

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) otevírá každý rok své brány stovkám nových studentů. Zajímá tě studium na této prestižní univerzitě a chceš vědět, jak se k nám dostat? Přijímací řízení na ČZU probíhá standardně formou písemných testů. Konkrétní podoba zkoušek se liší podle fakulty a studijního programu. Na některé fakulty, jako je například Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, se konají testy z biologie, chemie a matematiky. Jiné fakulty, jako třeba Provozně ekonomická, kladou důraz na znalosti z ekonomie a matematiky. Podmínkou pro přijetí ke studiu je dosažení úplného středního vzdělání s maturitní zkouškou. Důležitým faktorem pro přijetí je také celkový výsledek u maturitní zkoušky a studijní průměr na střední škole. ČZU zveřejňuje každoročně na svých webových stránkách podrobné informace o přijímacím řízení, včetně termínů, požadavků k jednotlivým studijním programům a také počtu přijímaných studentů. Doporučujeme sledovat aktuální informace na webových stránkách univerzity a také se zúčastnit dne otevřených dveří, kde se dozvíte vše potřebné.

Publikováno: 30. 06. 2024

Kategorie: vzdělání

Autor: Iveta Křížková

Tagy: česká zemědělská univerzita | vysoká škola